OnSiteCatalog.com
DanishEnglish

Abonnementsvilkår

1. Parter
Abonnementsvilkårene er gældende for personer der opretter og/eller anvender abonnementet samt eventuelle tillægsydelser. Disse personer betegnes samlet som Kunden. Aftalen om abonnement indgås mellem Kunden og OnSiteCatalog.com Aps (herefter OnSiteCatalog.com).

2. Aftalens Omfang
Abonnementsvilkårene er gældende for OnSiteCatalog samt tillægsydelser. Abonnementsvilkårene er dækkende for ethvert mellemværende mellem Kunden og OnSiteCatalog.com, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af særskilt aftale.

3. Etablering af Kundeforholdet
Der kan alene etableres et kundeforhold i forbindelse med bestilling og oprettelse af en OnSiteCatalog konto. Ved aftaleindgåelse er Kunden forpligtet til at opgive korrekt navn, adresse og telefonnummer. Kunden skal oplyse en e-mail adresse, som OnSiteCatalog.com kan anvende til fremsendelse af al elektronisk information.
Kunden er ligeledes forpligtet til at holde sine personlige oplysninger, herunder e-mail adresse, opdateret til ethvert tidspunkt. Etablering af kundeforholdet er omfattet af en generel fortrydelsesret på 14 kalenderdage fra den dato Kunden modtager oplysning om at Kundekontoen er aktiveret.

Fortrydelsesretten pr. katalog bortfalder i det øjeblik upload af en pdf fil påbegyndes. Det er udelukkende Kundens ansvar at uploade den korrekte pdf fil. 


4. E-mail
OnSiteCatalog.com fremsender alle oplysninger til Kunden i elektronisk form til den i punkt 3 opgivne e-mail adresse. Oplysninger fremsendes som tekst evt. i html-format eller som vedhæftet PDF-fil. For at læse PDF-filerne kan Kunden benytte gratis-programmet Adobe Reader. Skriftligt materiale fremsendes således som udgangspunkt alene elektronisk.
Kunden accepterer ved indgåelse af denne aftale, at OnSiteCatalog.com fremsender materiale elektronisk. Kunden er forpligtet til løbende at holde sig orienteret på den opgivne e-mail adresse.

5. Ansvar & Fortrolighed
Brugeroplysninger udleveret til Kunden er fortrolige og må ikke videregives til tredjemand. Kunden er selv ansvarlig for eventuelt misbrug af disse brugeroplysninger og hæfter således for alt forbrug på sin OnSiteCatalog konto.
Bortkommer brugeroplysninger, eller har Kunden mistanke om at tredjemand har kendskab til disse, skal Kunden straks kontakte OnSiteCatalog.com, som spærrer for igangværende konto og fremsender nye brugeroplysninger. I tilfælde af tredjemands misbrug af Kundens abonnement, påhviler det Kunden at dokumentere dette.
OnSiteCatalog.com videregiver alene oplysninger, når det kræves i henhold til den gældende lovgivning på området, eller efter aftale med Kunden om eksempelvis opgivelse af telefonnummer til oplysningstjenester
eller lignende. OnsiteCatalog.com videregiver ligeledes ikke informationer til 3. part med mindre, at det er i forbindelse med køb og/eller salg af 3. part ydelser.

6. Betalingsforhold
Det er en forudsætning for abonnementet, at Kunden tilmelder sig betaling med Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af OnsiteCatalog.com og PBS. Abonnementsbaserede ydelser samt oprettelsespriser faktureres forud til udgangen af en abonnementsperiode. Abonnementsperioden valgfri mellem fra minimum 1 måned.


OnSiteCatalog.com fremsender i starten af hver abonnementsperiode en faktura for den efterfølgende abonnementsperiode til Kunden per e-mail.
Denne faktura trækkes automatisk på Kundens betalingskort 3 kalenderdage efter fremsendelsen. Kunden har således altid en mulighed for at kontakte OnSiteCatalog.com inden betalingen, hvis Kunden mener der er fejl eller mangler ved regningen. Hvis Kundens betalingskort afvises, er OnSiteCatalog.com berettiget til at opkræve betaling for fremsendelse af rykker og morarenter.


OnSiteCatalog.com benytter en underleverandør, som er godkendt af PBS international og PBS til betalingsløsning. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes Kundens kortinformationer ikke hos OnSiteCatalog.com, men hos underleverandøren.

Ved spærring af kortet er Kunden selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres via "Min Konto".


Ved indgåelse af denne aftale giver Kunden OnSiteCatalog.com tilladelse til at foretage automatiske trækninger på Kundens betalingskort i henhold til overstående. OnSiteCatalog.com er berettiget til at deaktivere Kundens OnSiteCatalog konto og/eller katalog indtil betalingsforholdet er bragt i orden. Det kontraktlige forhold forbliver bindende uafhængigt af Kundens betalingsstatus.

 

Kan der ikke hæves på Kundens angivne betalingskort adviseres via email og Kunden kan via sin konto logge ind og angive et nyt betalingskort under "Ændré Betalingskort".
Der trækkes intet beløb ved ændring af betalingskort.


Tabt abonnementsperiode på grund af deaktivering refunderes ikke.
OnSiteCatalog.com er berettiget til at opkræve administrationsbeløb for udsendelse af rykkere samt for fremsendelse af sager til inkasso. OnSiteCatalog.com udsender kun elektroniske regninger til Kunden.
Ovenstående betalingsbetingelser gælder uafhængigt af, om der er indgået særskilt aftale med OnSiteCatalog.com om betaling via tredjemand.

7. Priser & Taksering
OnSiteCatalog.com opkræver de til enhver tid gældende priser for abonnement og forbrug for den specifikke abonnementstype. OnSiteCatalog.com kan herudover opkræve betaling for særlige tillægsydelser bestilt af Kunden. Oplysninger om de til enhver tid gældende priser kan findes på www.onsitecatalog.com.

Priser er angives eksl. moms. Priser angivet i () er inkl dansk moms.

Ændringer i priserne er underlagt samme betingelser som ændringer i abonnementsvilkårene jf. punkt 10.

Priser oplyses i DKK, EUR, GBP og USD under deres respektive sprogvalg. Der kan betales med Dankort, VISA, MasterCard, Maestro og JCB.

 

8. Misligholdelse
Misligholder Kunden sit abonnement, er OnSiteCatalog.com berettiget til at afbryde eller lukke dette med øjeblikkelig virkning uden forudgående varsel.
Et eller flere af følgende punkter hører under væsentlig misligholdelse:

  • Overtrædelse af gældende lovgivning, herunder udbredelse/distribution af racistiske budskaber eller billeder som skønnes at nedgøre minoritetsgrupper.
  • Ukorrekte eller manglende kundeoplysninger.
  • Manglende betaling.
Hvis OnSiteCatalog.com afbryder abonnementet som følge af misligholdelse vil OnSiteCatalog.com orientere Kunden om årsagen. Kunden er ikke berettiget til afslag i abonnementsprisen som følge af afbrydelser i forbindelse med misligholdelse.

9. Opsigelse
Abonnementsperiode pr. katalog sker ved at det slettes før en ny abonnementsperiode begynder via "Min Konto". Hvis en ny abonnementsperiode er påbegyndt fakureres denne. Tilbageværende abonnementsperiode refunderes ikke.

Ved OnSiteCatalog.com's varsling af ændringer af abonnementsvilkår, priser eller produktændringer kan Kunden i varslingsperioden opsige abonnementsaftalen.
En sådan opsigelse skal ske til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 kalenderdage, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel jf. OnSiteCatalog.com's abonnementsvilkår.

10. Ændringer af Abonnementsvilkår
OnSiteCatalog.com forbeholder sig ret til at ændre abonnementsbetingelserne, priser og produkter med et varsel på 30 dage. Er der tale om en forringelse af Kundens vilkår udsendes der information til Kunden elektronisk.
I visse tilfælde kan Kunden opsige abonnementet jf. punkt 9 som følge af abonnementsændringerne.
Kunden har ansvaret for til enhver tid at holde sig underrettet om OnSiteCatalog.com's gældende abonnementsvilkår, priser og produkter.

11. Erstatningsforhold
OnSiteCatalog.com er ikke erstatningsansvarlig for følgende forhold:
  • Direkte og indirekte tab opstået som følge af vedligeholdelse, forstyrrelser, afbrydelser eller nedbrud af hardware der hoster onsitecatalog.com.
  • Kundens brug af tredjemands support, samt uvedkommendes adgang til Kundens data.
  • Hel eller delvist manglende adgang til OnSiteCatalog.com's ydelser såfremt dette skyldtes forhold uden for OnSiteCatalog.com's kontrol betegnet som Force Majeure. Force Majeure kan være, men er ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelse, terror, ildebrand, krig, strejke, lockout og strømafbrydelser. Herunder også strejke og lockout blandt OnSiteCatalog.com's egne medarbejdere, samt overbelastning af nettet, fejl i andres netværk og systemnedbrud.

12. Tvister & Klage
Kunden kan klage skriftligt til OnSiteCatalog.com. OnSiteCatalog.com vil indenfor en måned behandle klagen og træffe en afgørelse.